Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Sormat Oy:n yleiset toimitusehdot

1.                   

SOVELTAMISALA

1.1. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Sormat Oy:n (”Sormat”) ankkureiden, tulppien, kiinnittimien ja muiden tuotteiden (”Tuotteet”) myyntiin ja toimituksiin ostajalle (jäljempänä ”Ostaja”). Sormatista ja Ostajasta käytetään jäljempänä erikseen nimitystä ”Osapuoli” ja yhdessä nimitystä ”Osapuolet”.
1.2. Nämä yleiset toimitusehdot ovat erottamaton osa erillistä toimitussopimusta, jossa Osapuolet sopivat Tuotteiden toimittamisesta ja ostamisesta ja joihin nämä yleiset toimitusehdot on liitetty tai jossa viitataan näihin yleisiin toimitusehtoihin. Nämä ehdot ovat lisäksi erottamaton osa kaikkia tarjouksia tai tilausvahvistuksia, jotka koskevat Sormatin toimittamia Tuotteita ja joissa viitataan näihin yleisiin toimitusehtoihin. Toimitussopimuksesta, tarjouksesta ja tilausvahvistuksesta käytetään yhdessä näiden yleisten toimitusehtojen kanssa jäljempänä nimitystä ”Sopimus”.
1.3.  Sen jälkeen, kun nämä yleiset toimitusehdot ovat tulleet sovellettavaksi, ne muodostavat Osapuolten välisen kauppatavan, ja niitä sovelletaan siten Ostajan kaikkiin tuleviin tilauksiin ilman, että näitä toimitusehtoja mainittaisiin erikseen jokaisen toimituksen yhteydessä. Sormat pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai täydentää näitä yleisiä toimitusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä Ostajalle seuraavan tarjouksen tai tilausvahvistuksen yhteydessä.
1.4. Ostajan asettamia, näiden yleisten toimitusehtojen kanssa ristiriidassa olevia tai ylimääräisiä ehtoja, jotka poikkeavat näistä yleisistä toimitusehdoista, ja joita Sormat ei ole nimenomaisesti hyväksynyt kirjallisesti, ei sovelleta.
1.5. Näiden yleisten toimitusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassaolevia eritelmiä, piirustuksia, kuvauksia, standardeja ja muita asiakirjoja sekä erityisesti Sormatin ja Ostajan välisiä salassapito- ja muita vastaavia sopimuksia.
1.6. Osapuolten on yhdessä dokumentoitava kaikki suulliset sopimukset esimerkiksi laatimalla niistä pöytäkirja tai muutoin vahvistettava ne välittömästi kirjallisesti.

2.                   

TARJOUKSET JA TILAUSVAHVISTUKSET

2.1.  Sormatin toimittamat tarjoukset ovat voimassa kolmenkymmenen (30) päivän ajan, jollei tarjouksessa toisin mainita.
2.2. Ostajan on tehtävä tilaukset kirjallisesti ja määriteltävä tilattavat Tuotteet Sormatin tuotenumeron avulla.
2.3. Tilaus katsotaan hyväksytyksi, kun Sormat on lähettänyt kirjallisen tilausvahvistuksen Ostajalle.

3.                   

TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

3.1. Tuotteiden toimitusaika määritellään asianomaisessa Sopimuksessa.
3.2. Toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun Sormat on asettanut Tuotteet Ostajan saataville sovittujen Incoterms 2010-ehtojen mukaisesti.
3.3. Toimitusaikataulu on määritelty Sopimuksessa. Sormatin ilmoittamat toimitusaikataulut ja päivämäärät ovat ainoastaan arvioita. Osittaiset toimitukset ovat sallittuja.
3.4. Sormat ei ole vastuussa toimituksen myöhästymisestä, jos myöhästyminen johtuu vientirajoitteista, sanktioista tai muista vastaavista, toimitukseen vaikuttavista viranomaistoimenpiteistä.
3.5. Mikäli Tuotteiden toimitus viivästyy johtuen siitä, että  Ostaja on kyvytön vastaanottamaan toimituksen tai muista Ostajaan liittyvistä syistä, Ostaja on velvollinen korvaamaan Sormatille viivästyksestä välittömästi aiheutuvat kustannukset. Lisäksi vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sinä päivänä, jolloin Sormat on ilmoittanut Tuotteiden olevan valmiit toimitettavaksi.
3.6. Toimituksen viivästyessä yli kolmenkymmentä (30) päivää Sormatiin liittyvistä syistä, Ostajalla on oikeus irtisanoa sopimus. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hakea korvausta viivästyksestä johtuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai tappioista, jotka on eritelty jäljempänä kohdassa 10.3 .
3.7. Sormatilla on oikeus keskeyttää Tuotteiden toimittaminen Ostajalle, mikäli Ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa tai jättänyt täyttämättä muita Sopimuksen mukaisia velvoitteita.
3.8. Tuotteet toimitetaan laatikoissa tai tukkukauppapakkauksissa ellei Sopimuksessa toisin mainita.

4.       

OMISTUKSENPIDÄTYS

4.1. Sormat pidättää omistusoikeuden toimitettuihin Tuotteisiin siihen saakka, kunnes Ostaja on täyttänyt kaikki Sormatin ja Ostajan väliseen liiketoimintasuhteeseen liittyvät velvollisuutensa. Mikäli Ostaja syyllistyy sopimusrikkomukseen, Sormatilla on Tuotteiden takaisinsaantioikeus. Tämä oikeus koskee erityisesti tilannetta, jolloin Ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Sormatin hakiessa takaisinsaantia Ostajan ja Sormatin välinen Sopimus päättyy. Saatuaan Tuotteet takaisin Sormatilla on oikeus myydä ne. Myynnistä saadut tuotot, vähennettynä kohtuullisilla myyntikuluilla, vähennetään Ostajan veloista.
4.2. Ostaja on velvollinen käsittelemään ostettuja Tuotteita huolellisesti ja on erityisesti velvollinen vakuuttamaan Tuotteet omalla kustannuksellaan vesivaurioita ja tulipaloja vastaan sekä varkaudelta. Ostaja suorittaa tarvittaessa tuotteiden kunnossapito- ja tarkastustyöt omalla kustannuksellaan.
4.3. Ostaja on oikeutettu myymään Tuotteet osana säännöllistä liiketoimintaansa edellyttäen, että se täyttää Sopimukseen liittyvät velvoitteensa ajoissa. Se ei kuitenkaan voi pantata Tuotteita eikä muuten siirtää niiden omistusoikeutta vakuudeksi. Ostaja on velvollinen huolehtimaan Sormatin oikeuksista, jos Tuotteet, joita koskee omistuksenpidätysehto, myydään eteenpäin luotolla.
4.4. Kaikki oikeudet, jotka liittyvät sellaisten Sormatin Tuotteiden myyntiin tai leasing-järjestelyihin, joihin Sormatilla on omistusoikeus ja joihin Sormat on antanut luvan, siirretään täten Ostajalta Sormatille vakuudeksi välittömin vaikutuksin.
4.5. Ostaja on Sormatin pyynnöstä velvollinen ilmoittamaan kolmantena osapuolena oleville ostajille oikeuksien siirrosta Sormatille sekä luovuttamaan Sormatille sellaiset tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen Sormatin oikeuksien käyttämiseksi.
4.6. Omistuksenpidätyksen kohteena olevien Tuotteiden työstäminen tai jalostus tapahtuu aina Sormatin hyväksi. Jos omistuksenpidätyksen kohteena olevia Tuotteita on työstetty tai erottamattomasti yhdistetty muihin tuotteisiin, Sormatin tulee saada yhteisomistus uuteen tuotteeseen omistuksenpidätysehdon alaisten Tuotteiden laskuarvon ja muiden käsiteltyjen ja yhdistettyjen tuotteiden arvon mukaisessa suhteessa siitä hetkestä lähtien, kun Tuotteet on työstetty tai yhdistetty.
4.7. Mikäli Sormatin Tuotteita yhdistetään erottamattomasti muihin irtaimiin esineisiin yhden tuotekokonaisuuden muodostamiseksi ja toisen tuotteen katsotaan olevan pääasiallinen tuote, Ostajan on siirrettävä tuotteen yhteisomistus Sormatille pro rata, mikäli päätuote on Ostajan omistuksessa. Ostajan on pidettävä tuote omistuksessaan tai yhteisomistuksessa Sormatin puolesta. Kaikilla muilla tavoin esineisiin, jotka on muodostettu työstämällä tai yhdistämällä Tuotteita, pätee sama kuin omistuksenpidätysehdon alaisiin Tuotteisiin.
4.8. Ostajan on välittömästi ilmoitettava Sormatille, mikäli kolmannet osapuolet ovat kohdistaneet täytäntöönpanotoimenpiteitä omistuksenpidätysehdon alaisiin Tuotteisiin luovuttamalla Sormatille kaikki väliintuloon tarvittavat asiakirjat. Tämä koskee myös muita oikeudenloukkauksia.

5.                   

LUVAT JA LISENSSIT

5.1. Ostajan on omalla vastuullaan ja kustannuksellaan hankittava ja ylläpidettävä Tuotteiden tuontiin, vientiin, kuljetukseen, käyttöön, hallussapitoon, jälleenmyyntiin ja muihin Tuotteisiin liittyviin toimenpiteisiin vaadittavat lisenssit, luvat ja valtuutukset.

6.                   

TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

6.1. Ostajan on tarkastettava toimitus tai sen osa sekä pakkaus ja Tuotteiden määrä heti kun Tuotteet vastaanotetaan.
6.2. Tuotteiden määrää tai pakkauksia koskevat vaatimukset on tehtävä kirjallisesti viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksen tai sen osan vastaanottamisesta. Mikäli Ostaja ei ole ilmoittanut vaatimuksiaan kirjallisesti edellä mainitun määräajan kuluessa, Ostajan katsotaan luopuneen vaatimuksistaan.
6.3. Sormatin myöntämät takuut eivät vapauta Ostajaa velvollisuudesta tarkastaa Tuotteet.

7.                   

TAKUUT JA VIRHEET

7.1. Sormat on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.
7.2. Sormat takaa, että Tuotteet ovat Sormatin toimittamien teknisten eritelmien mukaisia. Mitään muuta, nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ei anneta eikä voida pitää Sormatin antamana. Ostaja on yksin vastuussa Tuotteiden soveltuvuudesta siihen tarkoitukseen, johon se aikoo käyttää Tuotteita.
7.3.  Takuu lakkaa olemasta voimassa, mikäli Ostaja tai kolmas osapuoli tekee muutoksia toimitettuihin Tuotteisiin.
7.4. Ostaja ei voi vedota siihen, että Tuotteet ovat viallisia, ellei se ilmoita virheestä Sormatille välittömästi sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Kaikki vaatimukset on esitettävä kirjallisesti. Sormatille on ilmoitettava edellä 6.2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa sellaisista virheistä, jotka on havaittu tai jotka olisi pitänyt havaita Tuotteiden tarkastuksen yhteydessä.  Sellaisista virheistä, joiden havaitsemista ei kohtuudella voida vaatia artiklan 6.2 mukaisessa tarkastuksessa, tulee ilmoittaa kuuden (6) kuukauden kuluessa Toimituksesta.
7.5. Ostaja on velvollinen esittämään asianmukaiset todisteet havaituista virheistä ja toimittamaan ne Sormatille. Kaikkien reklamaatioiden on sisällettävä kirjallinen kuvaus väitetystä virheestä. Sormatille on annettava mahdollisuus tehdä arvio reklamoidusta virheestä. Reklamaation kohteena olevat Tuotteet on palautettava välittömästi Sormatille. Sormat vastaa kuljetuskustannuksista, mikäli reklamaatio on aiheellinen. Mikäli Ostaja tekee muutoksia reklamaation kohteena oleviin Tuotteisiin ilman Sormatin hyväksyntää reklamaation jälkeen, kaikki virhettä koskevat vaatimukset menetetään.
7.6. Mikäli Ostaja on reklamoinut Sormatille Tuotteiden virheistä edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti, Sormat harkintansa mukaan joko korjaa reklmaation kohteena olevat Tuotteet tai toimittaa korvaavan Tuotteen.
7.7. Virheellisen Tuotteen korjaaminen tai korvaavan Tuotteen toimittaminen on ainoa Tuotteita koskeva vaatimus, jonka Ostaja voi esittää. Ostaja luopuu täten mahdollisista muista Tuotteen virheestä johtuvista oikeuksistaan.

8.                   

NÄYTEKAPPALEET JA TUOTANTOTARVIKKEET

8.1. Näytteiden ja tuotantotarvikkeiden valmistuskustannukset (työkalut, muotit, mallit jne.) laskutetaan erikseen, ellei toisin sovita. Tämä pätee myös korvaaviin tuotantotarvikkeisiin.
8.2. Jos Ostaja luopuu tai lopettaa Ostajan ja Sormatin välisen yhteistyön näytteiden tai tuotantotarvikkeiden valmistuksen aikana ilman Sormatista johtuvaa perusteltua syytä, Ostaja vastaa siihen saakka aiheutuneista valmistuskustannuksista.
8.3. Omistusoikeus tuotantotarvikkeisiin säilyy Sormatilla Sopimuksen loppuun saakka, vaikka Ostaja olisi täyttänyt maksuvelvollisuutensa. Ostajalla on tämän jälkeen oikeus lunastaa tuotantotarvikkeet, kun toimitusajankohdasta on päästy yhteisymmärrykseen ja Ostaja on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa.

9.                   

HINNAT JA MAKSUEHDOT

9.1. Tuotteiden hinta sovitaan erikseen jokaisessa Sopimuksessa. Ellei kirjallisesti toisin sovita, kaikki hinnat ovat netto FCA Rusko, Suomi (Incoterms 2010), ilman toimitus- ja vakuutuskuluja.
9.2. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa, muita veroja, tullimaksuja, pakkaamiskustannuksia, rahtia, kuljetuskustannuksia ja vakuutuksia. Ostaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron, muut verot, tullimaksut, pakkaamiskustannukset, rahdin, kuljetuskustannukset ja vakuutusmaksut ellei toisin sovita.
9.3. Maksuvälineenä hyväksytään vekseli tai shekki vain, jos siitä on erikseen sovittu kirjallisesti.
9.4. Mikäli toimitus viivästyy yli kolmenkymmentä (30) päivää Sormatista riippumattomista tai Ostajasta johtuvista syistä, Sormat pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintaa raaka-ainekustannusten kehityksen mukaisesti edellyttäen, että raaka-aineen hinta on noussut yli 10% kyseisen ajanjakson aikana.
9.5. Maksut on suoritettava laskua vastaan. Ellei toisin sovita, Sormatilla on oikeus lähettää lasku, kun Sormat on ilmoittanut Ostajalle, että Tuotteet ovat valmiit toimitettavaksi. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä lukien.
9.6. Tuotteiden hinta katsotaan maksetuksi, kun maksu on lopullisesti suoritettu ja hinta on Sormatin saatavilla laskussa tai Sopimuksessa mainitulla pankkitilillä.
9.7. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa Sormatin kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun eräpäivästä lukien. Viivästyskorko on vähintään yhdeksän (9) prosenttia korkeampi kuin sinä hetkenä voimassa oleva Euroopan keskuspankin viitekorko.
9.8. Ostaja voi kuitata laskuja omia vaatimuksiaan vastaan ainoastaan, mikäli Sormatia koskevat vaatimukset on vahvistettu lainvoimaisesti tuomioistuimessa tai Sormat on kirjallisesti hyväksynyt kyseiset vaatimukset.

10.                

VAHINGONKORVAUS

10.1. Sormatin vastuu välittömästä vahingosta, joka johtuu viivästyksestä tai Tuotteen sisältämästä virheestä ei missään tapauksissa voi ylittää niiden Ostajan tilaamien Tuotteiden arvoa, jotka on tilattu kulloinkin voimassaolevan Sopimuksen mukaisesti.
10.2. Sormat ei vastaa Tuotteista aiheutuneista omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista, kun Tuotteet ovat Ostajan tai kolmannen osapuolen hallussa. Sormat ei myöskään vastaa mistään Ostajan valmistamien tuotteiden tai niiden osien aiheuttamista vahingoista.
10.3. Sormat ei missään olosuhteissa vastaa välillisestä, satunnaisesta, erityisestä tai rangaistuksenomaisesta vahingosta tai tappiosta kuten tulon tai liikevaihdon menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta, Ostajan asiakkaiden tai muiden kolmansien Osapuolien vaatimuksista, tai muusta niihin verrattavasta vahingosta, riippumatta siitä, perustuvatko ne Sopimukseen tai sovellettavaan lakiin.
10.4. Ostaja vapauttaa Sormatin ja sen osakkeenomistajat, työntekijät, johtajat, alihankkijat ja edustajat vastuusta kaikista tappioista, kuluista ja vahingoista, jotka ovat aiheutunut Ostajaan kohdistuvasta vaatimuksesta, toimesta tai menettelystä liittyen Tuotteiden kuljetukseen, asennukseen, kunnossapitoon, käyttöön, myyntiin tai toimintaan.
10.5. Ostajan tulee ilmoittaa Sormatille, mikäli kolmas osapuoli esittää Tuotteita koskevia vaatimuksia Ostajalle.
10.6. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.
10.7. Sormatia koskevia vastuuta rajoittavia määräyksiä  sovelletaan myös Sormatin työntekijöihin, henkilöstöön, oikeudellisiin edustajiin ja asiamiehiin.
10.8. Sormat sitoutuu ylläpitämään tuotevastuuvakuutusta, joka korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja 2 500 000 (kaksimiljoonaaviisisataatuhatta) euroon saakka. Mainittu vakuutus ei kata Yhdysvalloissa tai Kanadassa ilmeneviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

11.                

IMMATERIAALIOIKEUDET JA SALASSAPITO

11.1. Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten suunnitelmat, piirustukset, laskelmat, muut asiakirjat, patentit, tietotaito, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet, ovat Sormatin omaisuutta ja kuuluvat Sormatille, riippumatta siitä, onko ne rekisteröity vai ei, ellei toisin sovita erikseen. Immateriaalioikeuksia ei luovuteta tai myönnetä Ostajalle Tuotteiden toimittamisen perusteella, eikä Ostaja voi käyttää Sormatin tavaramerkkejä myynnissään tai markkinoinnissaan ilman Sormatin kirjallista hyväksyntää.
11.2. Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen välittömästi kaikista patenttioikeuksista ja patenttioikeuksien rikkomuksista ja patenttihakemuksista ja pyrkivät vastaamaan edellä mainittuihin hakemuksiin ja rikkomuksiin yhdessä.
11.3. Kaikki Tuotteita koskevat tiedot, jotka Sormat toimittaa Ostajalle (mukaan lukien näytteet, mallit, piirustukset, muotit ja vastaavat esineet) sekä Sormatin liiketoimintaa koskevat tiedot, ovat Sormatin omaisuutta ja luottamuksellista tietoa. Ostaja voi käyttää tällaisia luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen eikä niitä tule missään tapauksessa luovuttaa Sopimuksen voimassaoloaikana tai sen päättymisen jälkeen kolmannelle osapuolelle ilman Sormatin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
11.4. Sopimuksen immateriaalioikeuksiin ja salassapitovelvollisuuteen liittyviä määräyksiä sovelletaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. Ostaja on vastuussa Sormatille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat immateriaalioikeuksien tai salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.
11.5. Ostajan alihankkijoiden on sitouduttava vastaaviin määräyksiin.
11.6. Ostaja ei saa käyttää Ostajan ja Sormatin välistä liikesuhdetta markkinointitarkoituksiin, ellei asiasta ole sovittu erikseen kirjallisesti.

12.    

SOPIMUSRIKKOMUKSET

Mikäli Ostaja laiminlyö sopimusvelvollisuutensa, kuten maksuvelvollisuutensa, Ostajalle myönnetään kohtuullinen määräaika, jonka aikana Ostajalla on mahdollisuus korjata laiminlyönti. Mikäli Ostaja ei tämän ajanjakson aikana ryhdy toimenpiteisiin laiminlyöntinsä korjaamiseksi, Sormatilla on oikeus purkaa Sopimus ja palauttaa Tuotteet hallintaansa.  Vastaavasti Ostaja on velvollinen luovuttamaan tuotteet Sormatille. Sormatilla on oikeus irtisanoa sopimus, jos Ostajaa vastaan jätetään hakemus konkurssi- tai muun maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta.

13.                

YLIVOIMAINEN ESTE

13.1. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa vahingosta tai viivästyksistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jota Osapuolen ei voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään olisi voinut kohtuudella välttää, kuten esimerkiksi epätavalliset sääolosuhteet, luonnonkatastrofit, pandemiat, liikennepalvelujen tai yleisen energianjakelun keskeytyminen, raaka-aineiden jakelun keskeytyminen, verkkoyhteyksien keskeytyminen tai viivästyminen, tietoliikenteen keskeytyminen, turvallisuusuhat, lakot ja muut työvoimakiistat sekä määräykset, rajoitukset, kiellot ja muut vastaavat hallituksen tai viranomaisten toimenpiteet.
13.2. Osapuolen alihankkijan kärsimä ylivoimainen este vapauttaa myös kyseisen Osapuolen vastuusta.
13.3. Mikäli jompikumpi Osapuoli ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos jompikumpi Osapuoli pitää todennäköisenä, ettei se tule pystymään täyttämään sopimusvelvoitteitaan ylivoimaisesta esteestä johtuen, sen on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja viivästyksen arvioidusta kestosta toiselle Osapuolelle mahdollisimman pian. Osapuolten tulee yhdessä mahdollisuuksien mukaan ryhtyä toimenpiteisiin ylivoimaisesta esteestä johtuvien vahinkojen estämiseksi ja minimoimiseksi.
13.4. Edellä mainitusta huolimatta Sormatilla on oikeus korvaukseen kaikista sellaisista kuluista, jotka koskevat vahvistetun tilauksen kohteena olevien Tuotteiden säilyttämistä, turvaamista ja suojaamista, mikäli ylivoimainen este estää Ostajaa täyttämästä Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

14.                

PITKÄAIKAISTILAUKSET JA OPTIOTILAUKSET

14.1. Kukin Osapuoli voi päättää toistaiseksi voimassaolevan Sopimuksen sekä Sopimuksen, jonka voimassaoloaika on yli 6 kuukautta (pitkäaikaiset sopimukset) milloin tahansa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
14.2. Jos työ-, materiaali- tai energiakustannusten osalta tapahtuu olennainen muutos pitkäaikaisen Sopimuksen voimassaoloaikana, kullakin Osapuolella on oikeus vaatia hinnanoikaisua muuttuneiden kustannusten perusteella.
14.3. Jos sitovista tilausmääristä ei ole sovittu, Sormatin laskelma perustuu tilausmäärään, jonka Ostajan odotetaan tekevän tiettynä ajanjaksona (”Tavoitemäärä”)
14.4. Jos Ostajan ostamien Tuotteiden määrä alittaa Tavoitemäärän, Sormatilla on oikeus nostaa yksikköhintaa sen verran, kuin voidaan pitää kohtuullisena.
14.5. Optiotilauksien osalta sitovat määrät on ilmoitettava Sormatille vähintään kuukautta ennen toimitusta ellei toisin ole sovittu.
14.6. Optiotilauksissa Ostaja korvaa Sormatille ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat myöhästyneestä tilauksesta tai myöhemmistä tilaukseen liittyvistä muutoksista, jotka koskevat toimituksen ajankohtaa ja määrää.

15.                

MUUT EHDOT

15.1. Sopimus käsittää Osapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset, yhteisymmärrykset ja välipuheet, niin suulliset kuin kirjallisetkin.
15.2. Jos jonkin Sopimuksen määräyksen katsotaan olevan lainvastainen, Sopimuksen muut määräykset jäävät voimaan. Osapuolien, tuomioistuimen ja välimiesoikeuden on tarkistettava ja tulkittava lainvastaista määräystä siten, että alkuperäisen määräyksen tarkoitus voidaan saavuttaa mahdollisimman suurissa määrin.
15.3. Sormatin antama suora tai epäsuora hyväksyntä tai vaatimuksista luopuminen, joka koskee Ostajan sopimusrikkomusta, ei estä Sormatia esittämästä vaatimuksia tulevaisuudessa vastaavaa sopimusrikkomusta koskien. Sopimukseen liittyvä vaatimuksista luopuminen on sitova ainoastaan, jos luopuminen on tehty kirjallisesti ja Sormat on allekirjoittanut sen.
15.4. Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Sopimusmuutoksen voimaantulo edellyttää molempien Osapuolten edustajien allekirjoitusta. Sormatilla on kuitenkin edellä olevan kohdan 1.3 mukainen oikeus muuttaa tai täydentää näitä yleisisiä toimitusehtoja.
15.5. Ostajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen sisältämiä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Sormatin kirjallista hyväksyntää. Sormat voi siirtää Sopimuksen ilman Ostajan suostumusta kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan tai sen osan luovuttamisen yhteydessä sekä Tuotteiden valmistukseen osallistuvalle kolmannelle osapuolelle. Sormat voi lisäksi siirtää oikeuden vastaanottaa ja periä maksuja kolmannelle osapuolelle.
15.6. Kaikki ilmoitukset, vaatimukset, reklamaatiot, tarjoukset, tilausvahvistukset ja muut tiedoksiannot, jotka liittyvät Sopimukseen, on tehtävä kirjallisesti suomenkielellä ja ne on lähetettävä Sopimuksessa olevaan osoitteeseen, faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Edellä mainittu tiedoksianto katsotaan vastaanotetuksi i) toimituspäivänä, jos se toimitetaan henkilökohtaisesti vastaanottajalle; ii) kaksi (2) arkipäivää sen jälkeen, kun se on jätetty kuriirin toimitettavaksi; (iii) viiden (5) työpäivän kuluttua lähetyspäivästä, jos se lähetetään postitse; iv) seuraavana arkipäivänä, mikäli se lähetetään faksilla; ja (v) seuraavana arkipäivänä, mikäli se lähetetään sähköpostitse, eikä lähettäjä vastaanota virheilmoitusta lähettämisen jälkeen. Kukin Osapuoli voi vaihtaa osoitteen, faksinumeron tai sähköpostiosoitteen, johon Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on lähetettävä ilmoittamalla muutoksesta toiselle Osapuolelle tämän kohdan määräysten mukaisesti.
15.7. Jos allekirjoitettu Sopimus tai sen muutos toimitetaan sähköpostitse ”.pdf” -muodossa, tällainen ”.pdf” -muodossa oleva Sopimus tai muutos muodostaa voimassa olevan ja sitovan sopimuksen, jonka vaikutus on sama kuin jos ”.pdf” -muodossa oleva allekirjoitettu Sopimus tai muutos olisi alkuperäiskappale.

16.                

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

16.1. Sopimuksen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä, ja YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG).
16.2. Sopimukseen liittyvät mahdolliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Turku ja kieli on suomi. Välimiesoikeus on yksijäseninen.
16.3. Edellä esitetystä huolimatta Sormatilla on oikeus ryhtyä turvaamistoimiin tai hakea kieltotuomiota estääkseen tai lopettaakseen sopimusrikkomuksen sekä ryhtyä oikeustoimiin missä tahansa tuomioistuimessa erääntyneiden saatavien perimiseksi.

Versio: 1.5.2018