Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Sormat Oy:n ympäristö-, yhteiskunta- ja laatupolitiikka

Ekologinen sitoutumisemme

 Metalli- ja muoviteollisuudessa toimivana yhtiönä haluamme omalta osaltamme huolehtia ympäristön- ja luonnonsuojelusta.

Asetamme sen vuoksi ilmastonsuojeluhankkeisiin liittyviä tavoitteita, investoimme uusiin teknologioihin ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti. Tarkastelemme sisäisiä ja ulkopuolisia arvoketjujamme ja tunnistamme osa-alueet, joilla ympäristötyössä on parantamisen varaa. Käytämme apuna konsultteja ja tutkimuslaitoksia. Pyrimme muun muassa minimoimaan jätteiden määrän, eliminoimaan päästöt ilmaan ja veteen sekä huomioimaan paikallisen kasviston ja eläimistön uusia alueita hyödynnettäessä.

Tuotantoprosesseista saatavia tietoja käytetään apuna laatu- ja ympäristötoimien sekä päästölähteiden arvioinnissa. Tietoja hyödynnetään myös hallintojärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä.

Ymmärrämme henkilöstön, liikekumppanien, yhteiskunnan ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien tietovaatimukset, ja haluamme aktiivisesti tarjota sidosryhmille näiden tarvitsemia tietoja. Olemme valmiita luottamukseen perustuvaan vuoropuheluun. Prosesseissa tunnistettujen kehittämisalueiden lisäksi otamme kumppaneilta ja muilta kiinnostuneilta osapuolilta vastaan ideoita ja ehdotuksia, jotka voidaan yhdistää laadun kehittämistä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin tavoitteisiimme. Läpinäkyvyys ja rehellisyys ovat meille itsestään selviä, ja niihin perustuu myös viestintämme.

Noudatamme aina kaikkia lakisääteisiä määräyksiä ja velvoitteita.

Innovatiiviset tuotteemme tukevat asiakkaita CO2-päästöjen vähentämisessä. Esimerkkejä tästä ovat rakennusten tehokkaaseen lämpöeristykseen liittyvä kiinnitystarviketeknologia.

Sosiaalinen vastuumme

Haluamme olla reilu ja luotettava kumppani. SORMAT Oy:n vaatimustenmukaisuusohjeet kuvastavat eettisiä ja juridisia menettelytapojamme. Ne sisältävät sisäistä sekä liikekumppaneihin ja yleisöön kohdistuvaa toimintaa koskevat keskeiset säännöt.

Henkilöstö on yhtiön taloudellisen menestyksen perusta.

Siksi esimerkiksi perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen, terveys, työssä oppiminen ja sisäinen sekä ulkoinen lisäkoulutus ovat meille erittäin tärkeitä. Suvaitsevaisuus sekä kollegoiden ja liikekumppanien arvostus ja kunnioitus ovat ehdoton edellytys ja perusta yhtiön sisäiselle yhteistyölle. Näillä toimilla haluamme myös edistää SORMAT Oy:n sekä emoyhtiömme EJOT -konsernin imagoa ja hyvää mainetta.

Taloudellinen kasvumme

Tavoitteenamme ovat innovatiiviset, laadukkaat ja kestävät tuotteet, joista SORMAT-brändi tunnetaan ja jotka edistävät merkittävästi yhtiön ja emokonsernin taloudellista menestystä. SORMAT Oy:n kasvu on osoitus liikekumppaneille siitä, että koko konserni on oikealla tiellä. Se merkitsee myös, että meidän on tunnettava vastuumme henkilöstöä, liikekumppaneita ja yleisöä kohtaan myös tulevaisuudessa. Siksi kestävä toiminta on meille tärkeää. Vain yhdessä voimme onnistua.

Laatukäsite

Kokonaisvaltainen laatukäsite muodostuu hankinnan laadusta, prosessien laadusta, tuotannon laadusta, tuotelaadusta, asiakaspalvelun laadusta ja markkinoinnin laadusta. Näiden avulla voidaan taata korkea asiakastyytyväisyys.  Laatupolitiikka kattaa yrityksen koko toiminnan ja kaikki sen osa-alueet sekä toimii jatkuvan kehityksen työkaluna.

Tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen laadulla tarkoitetaan niiden kykyä täyttää asiakkaiden, kilpailutilanteen ja turvallisen rakentamisen niille asettamat vaatimukset.

Toiminnan laadulla tarkoitetaan sitä, että henkilöstö on tietoinen omista toimenkuvistaan ja tehtävistään, olemme kilpailukykyisiä ja saamme aikaan suunnitelmien mukaisen tuloksen jonka teemme tehokkaasti ja kannattavasti.

Laatuperiaatteemme

Laatu on SORMAT Oy:n ja EJOT-konsernin kaiken toiminnan perusta. Kansanvälisenä yhtiönä kannamme vastuun tuotteidemme ja prosessiemme laadukkuudesta, kansainvälisten standardien ja sertifikaattien noudattamisesta sekä yhtenäisistä hallintokäytännöistä kaikissa SORMAT Oy:n ja EJOT-konsernin toimipaikoissa eri puolilla maailmaa.

Keskeisinä toiminnan laadun vaatimuksina ovat tuotantotoiminnan korkea teho, alhainen tuotepoikkeamien määrä ja hyvä toimitusvarmuus.

Tuotteiden, palvelujen ja menetelmien laadusta on jokainen vastuussa yhdessä ja erikseen. Jokainen on velvollinen vastaamaan työnsä tuloksesta, tarkistamaan sen ja korjaamaan omat virheensä sekä toteuttamaan kokonaisvaltaista, pysyviin ja tyytyväisiin asiakassuhteisiin tähtäävää laatuvastuuta. Jokainen on kaikissa toiminnoissa velvollinen pysäyttämään havaitsemansa virheellisen tuotteen tai työsuorituksen millä osastolla tai missä työvaiheessa tahansa.

Tavoitteena nollavirhetaso

Jatkuva virheettömyyteen pyrkiminen kaikissa tuotteissa, prosesseissa ja palveluissa on edellytys tulevaisuutemme turvaamiselle. Viat on pyrittävä välttämään jo alun perin, jotta niitä ei tarvitse korjata myöhemmin. Virheellisyys määritellään viimekädessä käyttäjän, asiakkaan näkökulmasta.

Asiakastyytyväisyys

Olemme luotettava ja osaava kumppani asiakkaille. Perimmäisenä tavoitteenamme on täyttää asiakkaiden odotukset virheettömillä tuotteilla ja luotettavilla toimituksilla. Onnistumisen mittaaminen tehdään asiakastyytyväisyys kyselyillä. Merkittävää on että läpi koko arvoketjun asiakkaillamme on riittävä tietotaito oikeiden materiaalivalintojen ja asennusmenetelmien toteuttamiseksi ja turvallisen rakentamisen varmistamiseksi.

Jatkuva kehittäminen

SORMAT Oy:n visiossa painopisteenä on tuotteiden, prosessien, laatu- ja ympäristöjärjestelmien, menettelytapojen ja organisaation tiedonkulun jatkuva kehittäminen. Jatkuvat kehittämisprosessit ovat käytössä yhtiön kaikissa yksiköissä. Paremmuuteen pyrkiminen merkitsee jokaisen osaston jatkuvaa kehitystä ja aloitteellisuutta.  Jokaisen henkilön on pyrittävä yrityksen sisällä paremmuuteen sekä täyttämään seuraavien osastojen ja työvaiheiden sekä ympäristönäkökohtien tarpeet. Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaamista jatkuvasti kehitetään, on laadukkaan toiminnan sekä ympäristönsuojelun keskeinen menestystekijä.

Johtaminen ja hallinto

SORMAT OY:N strategiasuunnitelma sisältää yksiköitä ja tuotantolaitoksia, tuotteita, asiakkaita ja ylemmän tason tehtäviä koskevat liiketoiminnan tavoitteet. Yhtiön johto seuraa asetettujen tavoitteiden saavuttamista koottujen tietojen avulla. SORMAT Oy:n ja EJOT-konsernin hallintojärjestelmän ja jatkuvan parantamisen käytänteiden (CIM) tarkoituksena on varmistaa näiden periaatteiden, vaatimusten ja tehtävien noudattaminen. Kaikkia järjestelmiä kehitetään jatkuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niiden tehokkuutta valvovat sisäiset ja ulkopuoliset tarkastajat. SORMAT Oy:n  johto vastaa siitä, että hallintojärjestelmä saa käyttöönsä tarvittavat työkalut ja välineet. Jotta yhtiön tavoitteet voidaan saavuttaa pysyvästi, konsernin johto edellyttää, että henkilöstö noudattaa työtehtävissään hallintojärjestelmään sisältyviä kuvauksia.

 

Rusko, 1.12.2017 

Ismo Laitakari
Toimitusjohtaja
SORMAT OY

 

 

PYR_RGB

Sormat on myös kehittänyt jätteenlajittelua siten, että se jopa ylittää ISO 14001 -standardin asettamat vaatimukset. Tehokas lajittelu on vähentänyt olennaisesti lajittelemattoman jätteen määrää, ja yhä enemmän materiaaleja saadaan kierrätettyä. Kaikki Sormatin tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaiden vaatimusten mukaan kuitenkin siten, että otamme aina huomioon tuotteen koko eliniän aiheuttamat ympäristövaikutukset. Valmistusprosessit suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ympäristöhaitat voidaan minimoida.